ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Prelegenci

prof. Phillip Zimbardo

Philip Zimbardo to jeden z najwybitniejszych żyjących psychologów, który pełnił funkcję Przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów, wymyślił i użyczył głosu 26-odcinkowej serii pt. „Odkrywanie psychologii” („Discovering Psychology”) stworzonej dla telewizji PBS, oraz opublikował ponad 50 książek i 400 artykułów naukowych i popularno-naukowych, wśród których wymienić można „Nieśmiałość”, „Efekt Lucyfera”, „Siła czasu” oraz „Paradoks czasu”. 

Philip Zimbardo to emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, który poświęcił 50 lat życia na nauczanie oraz zgłębianie zagadnień związanych z psychologią. Tytuł doktora psychologii otrzymał na Uniwersytecie Yale, a interesujące go obszary to przede wszystkim perspektywa czasowa, nieśmiałość, terroryzm, szaleństwo oraz zło. Najbardziej znany jest jako autor kontrowersyjnego stanfordzkiego eksperymentu więziennego, który ujawnił łatwość, z jaką inteligentni studenci college’u mogą przekroczyć granicę oddzielającą dobro od zła, gdy podda się ich działaniu nacisków sytuacyjnych i układowych.

Profesor Zimbardo uczy obecnie w ramach programu konsorcyjnego na Uniwersytecie w Palo Alto oraz udziela wykładów na całym świecie. Prowadzone przez niego aktualnie badania dotyczą psychologii bohaterstwa. Profesor zadaje w nich pytanie: Co sprawia, że niektórzy ludzie dopuszczają się aktów zła, podczas gdy inni skłonni są do heroicznych czynów mających na celu dobro innych osób?

Na EDU Trendach będzie promował swoją najnowsza książkę „Siła czasu”.

 

Prof. dr hab. Julian Auleytner

polityk społeczny, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Obszarem jego zainteresowań jest polityka społeczna i ekonomia. W latach 1977 - 1988 był zatrudniony w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, a od 1988 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1992-2001 był wykładowcą na uczelniach w kraju i zagranicą (w Grecji i Hiszpanii). Pracował także jako wiceprzewodniczący Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP. Udzielał się jako członek Prymasowskiej Rady Społecznej (1981-1984), a także członek Rady Konsultacyjnej Przewodniczącego Rady Państwa (1986-1989).

W 2001 roku został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Jest także Honorowym Obywatelem miasta Człuchowa. Pełni także funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Anna Balcerzak-Raczyńska
Starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Absolwentka Wydziału Historycznego i Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2003 roku pracuje w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego (dawniej Zespole Rozwoju Zasobów Ludzkich) PARP. W pierwszych latach pracy odpowiadała za przygotowanie projektów z obszaru rozwoju zasobów ludzkich w ramach programów Phare SSG i SPO RZL. Obecnie zaangażowana w projekty systemowe PO KL o charakterze promocyjnym, badawczym oraz szkoleniowym, które dotyczą szeroko rozumianego tematu kompetencji pracowników. Koordynator projektu Biznes dla edukacji ze strony PARP.
prof. nadzw. dr hab. Hanna Batorowska

prof. nadzw. dr hab. kierownik Katedry Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek ISCO – International Society for Knowledge Organization.Autorka książek: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2009; Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. Kraków: Wydawnictwo ZP 2001; Jan Nepomucen Bobrowicz polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1992; wspólnie z Barbarą Kamińską-Czubałą: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 1996, 1997, 1998, 2000; Szkolne Centrum Informacji. Kraków: Wydawnictwo ZP 2002.

Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych multimedialnym centrom informacji, kulturze informacyjnej i wychowaniu do informacji, współpracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych, edukacji informacyjnej (Kraków,Sucha Beskidzka 2002, 2004, 2006, 2010, 2013). Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie kształcenia kompetencji informacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jana Chudzik

Ekspert w obszarze rozwoju miękkich kompetencji, zarządzaniu zmianą, przywództwa oraz osobistej skuteczności i budowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej. Doświadczenie w pracy w środowiskach o odmiennych kulturach – po kilkunastoletnim pobycie w Kanadzie.
Autor programów doskonalenia osobowego i zawodowego, adresowanych do liderów i menedżerów (m.in. z zakresu efektywnej komunikacji, zarządzania czasem, sztuki budowania wartościowych relacji z klientami w okresie zmian), doradca, trener, mentor i coach z ponad 20 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowych dla kadry czołowych firm np. z sektora finansowego, logistyki, przemysłu oraz IT.
Ekspert w tworzeniu krajowych standardów kompetencji zawodowych oraz lider w budowaniu profilowanych kursów dedykowanych uczestnikom i interesariuszom rynku kapitałowego.
Trener / doradca / coach / mentor kadr menedżerskich.
 

Maja Dobrzyńska
Koordynator projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Socjolog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskimi. Ukończyła Polsko-Francuski Programu Studiów Europejskich realizowany przez Szkołę Główną Handlową i Sciences Po w Paryżu. W latach 2003-2009 doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Socjologii i Filozofii PAN. Od 2004 roku pracuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na początku swojej pracy zawodowej zajmowała się ewaluacją programów realizowanych przez PARP, była ekspertem min. w projekcie Komisji Europejskiej „An Evaluative Study of Best Practices in the monitoring and evaluation of SME related action”. Od 2006 roku pracuje w Departamencie Rozwoju Kapitału, gdzie realizuje projekty z obszaru kapitału ludzkiego, wcześniej w ramach programów Phare SSG, SPO RZL, obecnie w ramach PO KL.
Dr Arkadiusz Durasiewicz
Ekonomista, polityk społeczny, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, zależności między nakładami finansowymi z budżetu państwa na politykę rodzinną, a osiąganiem pożądanych efektów zachodzących w procesach demograficznych, ukazaniem roli polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju oraz charakterystyce ekonomicznych czynników generujących politykę rodzinną. Obecnie zajmuje się problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE.

Jest autorem licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce problemów społecznych i sytuacji socjalnej rodzin, roli świadczeń rodzinnych w Polsce i innych krajach UE, prowadzonej przez państwo polskie polityki rodzinnej, godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Polsce oraz efektywności polityki rodzinnej.

dr Danuta Elsner
niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą. Współzałożycielka w roku 1991 w Utrechcie, przez pięć lat członkini rady i przez jedną kadencję przewodniczącą European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management. Uczestniczka wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych, staży zagranicznych, badań oświatowych. Autorka, współautorka, redaktorka ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 21 książek, z których dwie ukazały się zagranicą (w Anglii i w Finlandii). Członkini kolegium czasopisma "Dyrektor Szkoły". 
dr hab. Michał Federowicz
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i lider projektu systemowego. Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984), wcześniej ukończył także studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1977) i podjął pracę badawczą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie (1980-1984). Od roku 1984 związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, po doktoracie (1992) w latach 1994-1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W 2005r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, kierując jednocześnie Zespołem Socjologii Polityki i Gospodarki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 1999 roku koordynuje polską część międzynarodowego programu badawczego PISA (Programme for International Student Assessment). W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.
Agnieszka Gierzyńska- Kierwińska
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Administracji Publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Koordynatorka zespołu Programu eTwinning w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Entuzjastka stosowania nowych technologii w praktyce nauczania i uczenia się.
dr hab. Jarosław Górniak, Profesor UJ
Kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz socjologii gospodarki i organizacji. Ekspert w zakresie statystycznej analizy danych. Doświadczony badacz rynku i opinii z praktyką w sektorze komercyjnym. Wieloletni konsultant SPSS Polska ds. metod badań i analizy danych. Przed ponad dziesięciu laty przesunął ciężar swojej aktywności naukowo-badawczej na zagadnienia analizy polityk publicznych i ewaluacji. Był m.in. konsultantem międzynarodowym UNDP, ekspertem Zespołu koordynacyjnego ds. ewaluacji ex-ante dokumentów unijnych na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Kierował projektami badawczymi i eksperckimi dotyczącymi ewaluacji i pomiaru efektów programów publicznych (m.in. w zakresie rynku pracy, wykluczenia społecznego, rozwoju kapitału ludzkiego i rozwoju regionalnego). Konsultant i autor ekspertyz w zakresie programowania polityk publicznych i ewaluacji, strategii rozwoju, a także w zakresie metodologii badań i analizy danych w zarządzaniu publicznym i marketingu. Obecnie jest m.in. członkiem Grupy Sterującej projektu METRIS (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities) przy DG Research Komisji Europejskiej, Komitetu Sterującego Projektem Zarządzanie Strategiczne Rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 oraz Rady Konsultacyjnej przy Prezydium Miasta Krakowa.
Anna Grabowska

Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Prawnych i Sądowych oraz European Masters in Conference Interpreting w ILS UW. W latach 1998 -2007 sprawozdawca programów edukacyjnych Rady Europy. Tłumacz w sekcji polskiej Rady UE w Brukseli w latach 2004-2005. Redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole” oraz koordynator programu European Language Label w Polsce.

Prof. Mirosław Grewiński

Polityk społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Do obszarów jego zainteresowań badawczych należą: europejska polityka społeczna, gospodarka społeczna, socjologia, rynek pracy i zatrudnienie, polityka regionalna UE, polityka spójności Unii Europejskiej, rozwój lokalny, sytuacja kobiet na rynku pracy.

Współpracował, jako ekspert oraz szkoleniowiec, m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Amicus Europae Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Deloitte, Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym EFS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych i wieloma jednostkami samorządowymi i pozarządowymi. Odbył kilka staży w instytucjach społecznych w Niemczech, Austrii, Anglii i we Włoszech. Jest autorem 150 publikacji naukowych, w tym autorem, współautorem lub redaktorem 27 książek na tematy związane z polityką społeczną i regionalną UE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Paweł Górski

Kierownik Projektu i wieloletni Specjalista ds. oprogramowania dla Bibliotek w Dziale Rozwoju firmy ProgMan. Obecnie kontynuuje dotychczasowe działania w  Segmencie EduSoft, w firmie Wolters Kluwer Polska. Projektant i szkoleniowiec systemów informatycznych ProgMan, które są dedykowane oświacie.

Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Public Relations i Marketingu Partnerskiego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Obecnie student studiów inżynierskich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  Politechniki Gdańskiej.

Prywatnie - miły i sympatyczny, otwarty na ludzi, kochający dalekie podróże, dobre jedzenie oraz gotowanie. Pasjonujący się historią, polityką oraz stosownie do nazwiska – kolarstwem górskim. Kociarz i piwosz w jednym.

dr Henryk Hollender
Absolwent warszawskiego bibliotekoznawstwa i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Stanowym w Kent, Ohio (1986), doktor nauk humanistycznych (UW, 1985), jest dyrektorem biblioteki uczelnianej Uczelni Łazarskiego oraz wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
arch. Mikołaj Jarosz
Ekspert firmy Ecophon
inż. Wojciech Jórga

Ekspert firmy Ecophon

 

Ewa Kawończyk

ukończyła studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa  i informacji naukowej w WSP im. KEN w Krakowie. Legitymuje się również świadectwem ukończenia studiów fakultatywnych w zakresie filologii polskiej , zaświadczeniem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie filologii polskiej, technologii informacyjnej, kursów kwalifikacyjnych: zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnych szkoleniach.

Nauczyciel dyplomowany, edukator, od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Współautor programu systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminnych i powiatowych placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wiejskich Podbeskidzia. 

Prowadzi liczne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego – konferencje, seminaria, projekty  z EFS , itp. Posiada duże doświadczenia w kierowaniu szkoła zawodową. 

Alina Kozińska-Bałdyga
Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych
prof. Stefan Kwiatkowski

Wicedyrektor Instytutu Nauk Ekonomiczno - Społecznych Politechniki Warszawskiej 1987-1991; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych 1993-2007; dziekan Wydz. Pedagogicznego WSP ZNP w Warszawie 1995-1999; kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegowskiej w Warszawie od 2007; prorektor do spraw nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegowskiej w Warszawie od 2012.Członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy – 2003; Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2010; Złoty Krzyż Zasługi – 1997; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2001; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2008. Członek Zarządu Konsorcjum PHARE "SMART" Programme - Strategic Measures for Achieving Reform Targets 1997-1999; ekspert projektu PHARE "National Vocational Training System" 2002-2003; ekspert projektu European Training Foundation "Training Needs Analysis/Standards Development" 1998-2000; przewodniczący Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Osób w Instytucie Transportu Samochodowego od 2005; wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 2000-2005, przewodniczący od 2005; redaktor naczelny kwartalnika "Edukacja" 2000-2011; członek Międzynarodowej Rady Naukowej "The New Educational Review" od 2003; członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego "Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku" od 2003; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych od 2009; członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 2011-2012;

dr hab. inż. Krzysztof Leja

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (WFTiMS), doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. W latach 1978-1991 asystent i specjalista na WFiMS PG, w latach 1992-2002 z-ca dyrektora administracyjnego Politechniki Gdańskiej, w latach 2002-2008 prodziekan ds. kształcenia ustawicznego Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, a obecnie prodziekan ds. nauki WZiE PG. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Autor dwóch monografii i ponad 100 publikacji naukowych oraz popularno – naukowych dotyczących szkolnictwa wyższego. 0d 2010 r. prowadzi blog poświęcony tej problematyce http://www.zie.pg.gda.pl/quo-vadis-academia.

 
Ewa Lubczyńska
Historyk, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej i studiów podyplomowych "Szkolenie i Rozwój" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum. Wieloletni pracownik systemu doskonalenia nauczycieli, autorka i współautorka programów szkoleń i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. Edukatorka kadry kierowniczej oświaty i realizatorka wielu szkoleń dla pracowników oświaty. W 2009 r. kierownik dwóch zadań realizowanych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w projekcie systemowym "Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół". Od 2007 r. współpracuje z Federacją Inicjatyw Oświatowych przy realizacji projektów finansowanych z EFS. Koordynatorka działań na platformie e-learningowej w projektach "Mazowieckie Małe Przedszkola" i "Nasze Małe Mazowieckie Przedszkola" finansowanym ze środków EFS. W latach 2010-2013 koordynatorka regionu centralnego (65 szkół z woj.: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego,  pomorskiego i wielkopolskiego) w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4.
Marta Machalska

Dyplomowany trener, wykładowca w przedsiębiorstwach z zakresu metodologii nauczania oraz budowania projektów szkoleniowych oraz prezentacji i autoprezentacji. Koordynator projektów badawczych na rzecz rozwoju metodyki i formuł nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Wieloletni konsultant w firmach szkoleniowych oraz doradztwa personalnego, kierownik projektów szkoleniowych, autor i koordynator dużych projektów rozwojowych dla pracowników wielu banków i przedsiębiorstw.

Iwona Morcinek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych ZZL. Odpowiedzialna za koordynację administracji personalnej, rekrutację oraz budowanie marki firmy jako dobrego pracodawcy zwłaszcza w odniesieniu do Contact Center UPC zlokalizowanego w Katowicach. Posiada duże doświadczenie we współpracy z sektorem edukacji, ściśle współpracuje z wybranymi  średnimi szkołami technicznymi oraz uczelniami wyższymi. Jest współautorem programu Technikariera, nagrodzonego   w roku 2013 tytułem „Pracodawcy Jutra” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Biznes dla Edukacji.

 
Damian Muszyński
 fot. Liliana Morawska

Pedagog mediów, medioznawca, badacz, nauczyciel akademicki, poeta. Przez 11 lat związany z Pracownią Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Były nauczyciel informatyki w gdańskich szkołach. Członek zespołów badawczych, m.in. zespołu realizującego projekt "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" i "Dzieci sieci 2.0 - kompetencje komunikacyjne młodych" (granty MKiDN). Bloger w serwisie Na Temat (pisze o mediach i edukacji medialnej). Współpracuje bądź współpracował z Wirtualną Polską (ekspert w serwisie "Szkoła"), Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Ministerstwem Edukacji Narodowej (w ramach Rady ds. Informatyzacji Edukacji), Fundacją Nowoczesna Polska (w zespole ekspertów projektu "Cyfrowa Przyszłość"), Narodowym Centrum Kultury,. Członek Association of Internet Researchers i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Współredaktor pozycji "Społeczne konteksty internetu. Implikacje dla edukacji" (2008), autor kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Wpisany na listę KRRiT jako specjalista ds. edukacji medialnej. Kwestie związane ze współczesnym pejzażem medialnym komentował m.in. w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Polska the Times, TVP, TVN, Polskim Radiu, Radiu Zet, Radiu Plus. Interesuje się problematyką uspołecznienia szkoły w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kwestiami kulturowych praktyk formowania podmiotu.

 
Wojciech Myka

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator merytoryczny projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Marta Piasecka

kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor administracyjny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Z wykształcenia geograf społeczny. Realizuje się jako doradca i trener. Dzięki studiom podyplomowym, kursom oraz długoletniemu doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierowniczych służy studentom i absolwentom wysokiej klasy doradztwem. Udział w wielu projektach, działalność społeczna, otwarcie na drugiego człowieka, nieustające dokształcanie się,  nadają jej pracy wiele autentyczności i rzetelności. W swoim doświadczeniu ma role nauczyciela akademickiego, pracownika administracyjnego, kierownika projektów, wolontariuszki, matki, babci. 

Bożena Powała-Niedźwiecka

Nauczyciel bibliotekarz (od 1985), nauczyciel dyplomowany (2002), ekspert na liście MEN w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej i bibliotekoznawstwa (2004).

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej (1985), studiów podyplomowych na UMCS w zakresie bibliotekoznawstwa i minformacji naukowej (1991), kursu kwalifikacyjnego w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (2008).

Od 27 lat pracuje w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie. Od 1996 popularyzuje komputeryzację bibliotek szkolnych i przekształacanie ich w centra multimedialne poprzez prowadzenie licznych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Od 2007 jest prezesem Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie. W 2009 była jedną z głównych organizatorek XII Ogólnopolskiego Forum TNBSP pod hasłem Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości.


Zygmunt Puchalski
Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Z STO związany od roku 1989. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie od stycznia 1991 roku. W latach 1995-1998 przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO. Od 2004 r. do chwili obecnej członek Zarządu Głównego STO. Ekspert z zakresu awansu zawodowego. Edukator, uczestnik wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych. Autor wielu publikacji oraz szkoleń z zakresu zarządzania oświatą oraz projektowania pracy szkoły. Przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st. Warszawy.
Ewa Razowska

Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy w Skanska S.A.

Odpowiedzialna za budowanie wizerunku Skanska jako pracodawcy zarówno wśród studentów, jak i profesjonalistów. Specjalizuje się w programach skierowanych dla studentów, takich jak Program Praktyk Letnich czy też Program Ambasadorzy Skanska. W firmie odpowiada również za inicjatywy skierowane do pracowników, jak międzynarodowy program wymiany pracowników – Skanska Unlimited, czy program poleceń do pracy – Poleć do Skanska. Koordynuje prace nad stworzeniem strategii oraz wdrożeniem projektu badania zaangażowania i satysfakcji pracowników  Skanska. Uwielbia ludzi oraz chętnie podejmuje nowe wyzwania. Prywatnie pasjonatka jeździectwa i dobrej kuchni.

Colin Rose
Colin Rose jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie efektywnego uczenia się oraz autorem ponad 50 książek i programów edukacyjnych, m.in. „Przyspieszonego Uczenia się”, „Czy ONI zadali dziś dobre pytanie?”, „Zwyciężanie w uczeniu” oraz współautorem bestsellera „Ucz się szybciej na miarę XXI wieku”.  Jest współzałożycielem Accelerated Learning International, członkiem brytyjskiego The Royal Society of Arts, członkiem-założycielem brytyjskiej Kampanii Na Rzecz Uczenia Się, członkiem stowarzyszonym Royal Society of Medicine i oraz organizacji British Association for the Advancement of Science. W Polsce jest fundatorem oraz ekspertem Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji, oraz niezależnym partnerem metodycznym jednego z największych w Polsce realizowanych ze środków unijnych projektów edukacyjnych Eduscience, obejmującego prawie 5000 uczniów, 1111 nauczycieli w 250 szkołach w całym kraju. 
Katarzyna Samulska

Specjalista ds. HR i marketingu, TOPMET Light

 

Związana wieloletnią współpracą z założoną w 1989 roku firmą TOPMET Light - producentem opraw oświetleniowych z Poznania. Sprawami HR zajmuje się w firmie od 2 lat. Wtedy do jej obowiązków, grafika i projektanta, dodano zadania specjalisty ds. HR, co umożliwiło wykorzystać predyspozycje oraz zainteresowania psychologiczne z zakresu relacji interpersonalnych. Współpracuje z zarządem podczas rekrutacji nowych pracowników, przy reorganizacji stanowisk, doborze szkoleń i opracowywaniu systemów motywacyjnych. Czynnie uczestniczy w pracach zarządu związanych z budową i wzmacnianiem kapitału ludzkiego firmy. Identyfikuje potrzeby i zainteresowania poszczególnych pracowników, opracowuje ścieżki rozwoju oraz odejścia (dla pracowników w wieku przedemerytalnym), pośredniczy w kontaktach pracowników z zarządem, czerpie również informacje oddolne będące często wartościową inspiracją do dalszych działań. Kieruje się zasadą, że „człowiek jest zawsze na pierwszym miejscu”. Jest przedstawicielem firmy w konferencjach dla pracodawców, należy między innymi do Loży Dyskusyjnej Firm Rodzinnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, z wykształcenia architekt wnętrz.

 

dr Łukasz Sienkiewicz
Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego; Szkoła Główna Handlowa
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy. W ramach badawczych zajmuje się zarządzaniem kompetencjami pracowników oraz pomiarem kapitału ludzkiego. Pełni rolę eksperta ds. polskiego rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i książek, w tym „Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji” (2006), „Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy” (2007) oraz „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego” (2009).
Justyna Skorupska
Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska, członek Komitetu Założycielskiego e-Commerce Polska. Skuteczny manager z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w największych firmach i korporacjach z branży IT/Online, w których rozwijała swą karierę w ciągu ostatnich kilkunastu lat poprzez wszystkie szczeble zarządzania.
Posiada obszerną wiedzę i doświadczenie z obszaru Project Management oraz szeroko pojętej optymalizacji procesów biznesowych – również w projektach międzynarodowych.
Jest ekspertem w zakresie tworzenia i realizacji strategii online, działającym w branzy nowoczesnych technologii od kilkunastu lat. Bardzo dobra znajomość branży internetowej oraz specyfiki środowiska wydawców i e-commerce, zdobyta we współpracy z takimi klientami jak m.in. Komfort S.A., Morele.net, czy TIM S.A.
Prolegentka wielu konferencji branżowych (online/e-commerce) i wykładowca akademicki przedmiotu e-commerce. Autorka szeregu szkoleń z obszaru rozwoju kompetencji managerskich, których również jest trenerem.
Wypowiada się jako ekspert w wielu branżowych publikacjach oraz jest komentatorem podsumowań i rankingów rynku e-biznes/e-commerce.
Hanna Katarzyna Staciwa

Absolwentka Wydziału Historycznego, Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związana z dużymi bibliotekami Warszawy. Od 2009 tworzy w IBE bibliotekę gromadzącą literaturę anglojęzyczną, wykorzystywaną do badań prowadzonych pod patronatem UE. Obecnie odpowiada za przekształcenie i unowocześnienie dostępu do ok. 80 tys. woluminów książek i ponad 11 tys. roczników czasopism, w tym bogatej reprezentacji wydawnictw polskich do roku 1939, będących własnością Instytutu.

Krystyna Starczewska
Krystyna Kazimiera Starczewska – polonistka, filozof, etyk i pedagog, dr. Twórczyni i dyrektor "Bednarskiej", prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. 
Anna Świebocka-Nerkowska
Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji oraz „Specjalistyczne studia dla pracowników administracji z zakresu funduszy strukturalnych”, organizowane przez włoski odpowiednik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odbyła staże w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wielkiej Brytanii w Londynie, w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Brukseli, a także w Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej w sekcji Polityki wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1998 roku pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Pedagog szkolna i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w integracyjnej szkole podstawowej, wieloletnia kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, od 2006 roku wiceprezeska zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych. Trenerka szkoleń z zakresu psychoedukacji, edukatorka ds. praw człowieka i edukatorka programu Nowa Szkoła  grupa 100, ewaluatorka  projektów edukacyjnych i  trenerka prowadząca zajęcia z zakresu ewaluacji w edukacji, superwizorka zajęć edukacyjnych, autorka , współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. Koordynatorka projektu SPO RZL „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” i mniejszych projektów kierowanych do Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących szkoły, koordynatorka działań merytorycznych w kolejnych projektach Federacji Inicjatyw Oświatowych i jej partnerów, w których powstawały małe przedszkola na terenach wiejskich, koordynatorka projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4.

Monika Wojciechowska

Pedagog, ekspert, specjalista w zakresie edukacji dorosłych.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji projektów i studiów podyplomowych z zarządzania projektami na SGH.

Kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Joanna Wójcik
Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowych studiów w zakresie  Zastosowań Informatyki oraz studium Przygotowania Dydaktycznego AGH. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tytuł pracy "Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w Wyższych Szkołach Ekonomicznych." Kierownik Zespołu ds. e-learningu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka opracowania merytorycznego i technicznego kilkudziesięciu kursów e-learningowych, koordynator projektów z zakresu nauczania na odległość.
Dorota Wójcik-Hetman

Nauczyciel dyplomowany.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu, nauczyciel dziecka młodszego, pedagog szkolny, edukator.

Autorka/współautorka programów edukacyjnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Autorka programów szkoleniowych dla nauczycieli (n. p. integracja międzyprzedmiotowa, w tym umiejętność pracy metodą projektu edukacyjnego). Organizatorka szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w zakresie upowszechniania innowacyjnych metod pracy.

Inicjatorka i koordynator przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi (długofalowe projekty w ramach EFS skierowane do nauczycieli i uczniów na różnych etapach edukacyjnych wdrożone na terenie całego kraju).

 

Magdalena Zin

Magdalena Zin, Kierownik Personalny Provident Polska

W Provident Polska pracuje od pięciu lat. Obecnie odpowiedzialna za koordynację spraw personalnych i kadrowych, relacje z pracownikami, rekrutację, projekty z obszaru HR m.in. budowania zaangażowania.  Z obszarem zasobów ludzkich związana od ponad 7 lat,  karierę rozpoczynała jako Konsultant HR w branży motoryzacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, magister psychologii ze specjalizacją w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Eleonora Żmijowska-Wnęk

Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator egzaminu po gimnazjum i sprawdzianu po 6 klasie. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Organizator szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Autorka/współautorka programów edukacyjnych. Autorka i koordynator długofalowych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Inicjatorka i koordynator przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi (długofalowe projekty w ramach EFS skierowane do nauczycieli i uczniów na różnych etapach edukacyjnych wdrożone na terenie całego kraju).

Danuta Brzezińska
Prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, prowadzi bibliotekę szkolną w II LO w Bydgoszczy. Kierownik bydgoskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich. Reprezentuje interesy swojej grupy zawodowej wobec władz oświatowych i kulturalnych. Jest członkiem Rady Programowej Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Bierze czynny udział w kształtowaniu polityki oświatowej w zakresie bibliotekarstwa szkolnego. Niestrudzenie zabiega o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek szkolnych. W swoich publikacjach i wystąpieniach koncentruje się na wykazaniu pozytywnych efektów udziału nauczycieli bibliotekarzy w procesie kształcenia oraz roli biblioteki w nowoczesnej edukacji.
Mateusz Mrozek

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - uczestniczy  w tworzeniu ogólnouczelnianych i ogólnopolskich regulacji oraz  prowadzi działalność związaną z organizacją szkoleń w tym  zakresie. Najważniejszym zadaniem  jego pracy był nadzór i koordynacja wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz praca nad systemami zapewniania jakości kształcenia, jak i pomocy materialnej.

Swoją aktywność od 4 lat angażuje w pomoc studentom, w ramach działań podejmowanych przez Samorząd Studentów UW, ponieważ był Przewodniczącym Komisji Dydaktycznej ZSS UW, Przewodniczącym Komisji Socjalnej ZSS UW oraz Marszałkiem Parlamentu Studentów UW.

Horacy Dębowski

Lider Zespołu ds. Projektu PRK i Raportu Referencyjnego
Zajmuje się pracą nad projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji, systemem akumulacji
i przenoszenia zaliczonych osiągnięć, a także metodologią przypisywania kwalifikacji
do poziomów PRK. Efektem końcowym działania tego zespołu będzie raport referencyjny.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku ekonomia, doktorant
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. W pracy naukowej zajmuje się tematyką stosunków przemysłowych oraz edukacji przez całe życie. Współredaguje czasopismo naukowe "Warsaw Forum of Economic Sociology" oraz jest członkiem zespołu badawczego Instytutu Badań Strukturalnych. Wykłada zarządzanie oraz ekonomię w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Lesław Tomczak

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, 1987, kierunek: fizyka. Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 1992, kierunek: informatyka. Studia podyplomowe: Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002, kierunek: zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie. Dyplomowany nauczyciel. Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 2005-2008.

Ukończone formy doskonalenia w zakresie:

• informatyki na kursach specjalistycznych 480 godzin,
• reformy systemu oświaty 80 godzin,
• aktywne metody pracy zespołowej,
• kurs z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek,
• programów firmy Microsoft certyfikaty MS,
• Ocenianie w Nowej Szkole,
• Kurs andragogiki,
• Prowadzenie projektów z funduszy strukturalnych, Ministerstwo Infrastruktury.

Działalność z zakresie społeczeństwa informacyjnego:

• Wdrażanie zastosowań Technologii informacyjnej w edukacji,
• Stwarzanie warunków doskonalenia nauczycieli w zakresie techniki i Informatyki,
• Opracowywanie i wdrażanie programów kursów doskonalących nauczycieli w zakresie edukacji informatycznej,
• Promocja zagadnień Społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim,
• Opracowanie i prowadzenie projektu „eSzkoła, szkołą z przyszłością”,
• Prowadzenie i rozliczenie projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” (70% jst województwa opolskiego),
• Koordynator projektów: „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, moderator projektu „Opolski e-rzemieślnik”, na zlecenie Ministerstwa Informatyzacji portalu regionalnego Wrota Opolszczyzny, „Podnoszenie kwalifikacji kadry samorządowej województwa opolskiego”.
• Prezentacja zagadnień społeczeństwa informacyjnego w edukacji na konferencjach ogólnopolskich.

Ważniejsze publikacje:

• “Edukacja informatyczna – doskonalenie nauczycieli w województwie opolskim,
• współautor książeczki Biblioteczka reformy MEN nr „O edukacja informatycznej”,
• współautor podstaw programowych informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum – praca w zespole MEN ds. edukacji informatycznej 1999 r.,
• autor programu nauczania przedmiotu „Informatyka i komputeryzacja”, ZSM Opole,
• moderator programu Balti.net na Polskę,
• Koncepcja i założenia portalu Wrota Opolszczyzn,
• Koncepcja projektu „eSzkoła, szkołą z przyszłością” w drodze do społeczeństwa informacyjnego,
• Projekt „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” od pomysłu do realizacji.

Leszek Ciesielski
Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza. Nauczyciel dyplomowany z 35 letnim stażem pedagogicznym, posiada III st. spec. zawodowej w dziedzinie nauczania biologii. Autor programu nauczania zatwierdzonego w MEN, współautor innowacji pedagogicznej, tzw. klas uniwersyteckich realizujących program nauczania we współpracy z uczelniami wyższymi Trójmiasta.
Ukończył liczne kursy, szkolenia i seminaria z zakresu metodyki, pedagogiki, profilaktyki, zastosowania technologii informacyjnych i komputerowych. Jest egzaminatorem OKE. Opracował upowszechniający się w całej Polsce nowatorski autorski system analiz wyników maturalnych, tj. metodologię i założenia oprogramowania komputerowego „Analizator matur”. System został rekomendowany w publikacji Prof. dr hab. B. Niemierko „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (WSiP S.A. Warszawa 2007). Był wielokrotnie prelegentem na szkoleniach i konferencjach w zakresie nauczanego przedmiotu, w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska edukacji regionalnej oraz dydaktyki i metodyki nauczania. Prowadził szkolenia nt. metodologii opracowania programów autorskich, szkolenia w zakresie obsługi komputera i stosowania technologii informatycznych w nauczaniu i zarządzaniu w szkole, w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania min. w związku z opracowaniem własnej autorskiej koncepcji analizowania wyników egzaminów zewnętrznych wspartej oprogramowaniem komputerowym ProgMan. Opracował podstawy metodologiczne i organizacyjne programu komputerowego „System Zarządzania Informacją” ProgMan, który wspiera zainteresowanych dyrektorów w efektywnym zarządzaniu szkołą i podnoszeniem jakości jej pracy.

prof. Stanisław Dylak
Profesor Stanisław Dylak jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej, pedagogiki medialnej, pedeutologii, technologii kształcenia. Autor i współautor wielu ważnych pozycji literatury pedagogicznej. Działalność naukowa i dydaktyczna Profesora Stanisława Dylaka służy lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywistości oświatowej oraz przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniającej się szkoły.
Marian Deręgowski
Od 16 lat dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Z wykształcenia mgr inż. elektryk. Po 15 latach pracy w przemyśle, od 20 lat pracuje w szkolnictwie zawodowym. Kieruje jedną z największych i najlepszych szkół technicznych w regionie. Szkoła kształci w zawodach wysokich technologii: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik mechanik w specjalizacji chłodnictwo i klimatyzacja. Szkoła o wieloletniej tradycji, znana z wysokiego poziomu nauczania, nowoczesnego i bogatego wyposażenia oraz spójnego systemu wychowawczego opartego na tradycji, sporcie, turystyce, harcerstwie i szerokiej wymianie międzynarodowej.
Rafał Globier-Osiński

Socjolog, związany z rynkiem rekrutacyjnym od 2006 roku. Odpowiedzialny za rozwój platformy ogłoszeniowej GazetaPraca.pl. Autor artykułów, prelegent, specjalizujący się w rekrutacji i Employer Brandingu w środowisku Nowych Mediów. 

dr Jan Polak

Apple Education Mentor
Odpowiedzialny za metodyczne wdrażanie Cyfrowego Środowiska Nauczania Apple w sektorze edukacji K12.
Współorganizował (razem z MEN) pilotażowy projekt E-learningowy – konsultacje on-line dla Zespołu Szkół Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających Za Granicą.
Współtwórca idei polskiej E-Szkoły, pilotaż w woj. opolskim (57 szkół, 50 000 uczniów, nauczycieli i rodziców).
W okresie 2004-2010 odpowiedzialny za współtworzenie i zarządzanie polską edycją ("Partnerstwo dla Przyszłości") światowego programu "Partners in Learning" firmy Microsoft przeznaczonego dla sektora edukacji K12

Andrzej Grzybowski
Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego Intel Technology Poland, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Z edukacją związany od kilkunastu lat, jako nauczyciel, wykładowca, trener, administrator szkolnych sieci komputerowych oraz koordynator samorządowego projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@. Prowadzi badania naukowe na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na efektywność kształcenia.
Rafał Glogier-Osiński

Socjolog, związany z rynkiem rekrutacyjnym od 2006 roku. Odpowiedzialny za rozwój platformy ogłoszeniowej GazetaPraca.pl. Autor artykułów, prelegent, specjalizujący się w rekrutacji i Employer Brandingu w środowisku Nowych Mediów. 

prof. Łukasz Turski
Fizyk, profesor dr hab. Laureat nagrody im. H. Steinhausa, Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia oraz Nagrody Specjalnej PAP.
Aleksandra Pezda
Polska dziennikarka, autorka książki "Koniec epoki kredy"
 
Wieloletnia publicystka Gazety Wyborczej z którą związana jest od początku XXI wieku. Specjalizuje się w problematyce współczesnej edukacji na różnych szczeblach szkolnictwa włącznie ze szkolnictwem wyższym oraz wpływem cyfryzacji na dzisiejsze szkolnictwo. Jako jedna z pierwszych stawała w obronie twórczości Witolda Gombrowicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza organizując akcję przeciwko usunięciu ich z listy lektur przez ministra edukacji narodowej Romana Giertycha. Była krytykiem rządowego projektu posłania 6-latków do szkół (projekt rządu Donalda Tuska).
 
Jedna z inicjatorek wyprawy 25 reporterów do polskich szkół, która przerodziła się następnie w akcję społeczną "Szkoła z klasą 2.0". Organizatorka i prelegentka różnych debat i konferencji dotyczących problematyki edukacji w Polsce, w tym między innymi "Wyzwania Cyfrowej Polski 2012", międzynarodowa konferencja "Gazety", "Laptop dla pierwszaka" (obserwowała i analizowała Technologiczny Plan dla Edukacji w Portugalii, w ramach którego półtora miliona portugalskich uczniów i nauczycieli zostało wyposażonych w laptopy).
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji