ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Czy renesans szkolnictwa zawodowego? Sesja szkolnictwa zawodowego.

Stan rok po reformie szkolnictwa zawodowego - doświadczenia, wnioski, dobre praktyki, problemy - organizacja egzaminów zawodowych. Praktyka współpracy z zakładami pracy. Rzeczywistość Polski powiatowej a metropolii w zakresie szkolnictwa zawodowego - debata.

weź udział w XV KKDS http://www.edu-trendy.pl/zamowieniekkds,s.html

Nowa formuła  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - który  tak naprawdę na większą skalę jeszcze nie zafunkcjonował – wśród osób odpowiedzialnych  za jego organizację w szkołach i placówkach budzi ogromne emocje.  Obawy dotyczą zwłaszcza części praktycznej. Zapis rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu jednoznacznie wskazuje  szkołę lub placówkę, w której uczeń pobierał naukę,   jako miejsce odbywania egzaminu. Dotyczy to też części praktycznej. Mimo szeregu spotkań organizowanych przez kuratorów oświaty i dyrektorów OKE  w wielu  szkołach nadal nie ma jasności w kwestii  wymagań w zakresie wyposażenia i liczby stanowisk egzaminacyjnych, kosztów ich  przygotowania  i kosztów materiałów egzaminacyjnych. Aktualny stan bazy szkolnej nie pozwala na optymizm. Egzaminy, które się już odbyły nie wyeliminowały obaw. Słyszy się też głosy, że egzamin w nowej formule zakłóci przebieg procesu dydaktycznego absorbując nauczycieli zawodu w trakcie zajęć szkolnych a także wyłączając pracownie praktycznej nauki zawodu  z  nauczania. Wymóg  bhp, by wokół sal egzaminacyjnych panował spokój, w niektórych zawodach oznaczać będzie też konieczność zamknięcia sal sąsiednich. Potrzebą chwili jest więc spotkanie stron zaangażowanych w obudowę prawną i organizację egzaminu dla wyjaśnienia i dookreślenia rzeczy ważnych, w tym wielu szczegółów.

Moderator debaty: Stanisław Szelewa

W debacie wezmą udział m.in. przedstawiciele MEN , CKE, Urzędu Pracy m. st. Warszawy, pracodawców, powiatów, dyrektorów szkół, projektodawców, i realizatorów reformy - między innymi:

Lech Antkowiak - z-ca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Jacek Falkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, MEN, 

Wojciech Jabłoński - wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,

Waldemar Kosz - dyrektor Technikum Transportowego w Gdyni,

Jadwiga Parada, Radca Ministra w Wydziale Efektów Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, MEN 

Andrzej Połoński - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku,

Krzysztof Symela - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom 

weź udział w XV KKDS http://www.edu-trendy.pl/zamowieniekkds,s.html

Dyrektorzy szkół zawodowych informują:
W szkołach zawodowych jest  ambiwalencja emocji wobec  reformy sprzed roku. Z jednej strony przyznają wszyscy, że podział zawodów na kwalifikacje, nowa podstawa programowa, elastyczność form kształcenia dorosłych - to są bardzo pozytywne zmiany. Z drugiej -  wychodzą problemy z egzaminami w nowej formule , których w tym roku było zaledwie kilka czy kilkanaście w kraju i raczej takich, które były mniej czasochłonne. Dużo więcej ich będzie w nowym roku szkolnym i skala problemów będzie większa. 
Bolączką numer jeden jest brak wyposażenia, tymczasem prawo przenosi odpowiedzialność za warunki egzaminu na dyrektora szkoły. On ma  zorganizować ośrodek egzaminacyjny  lub znaleźć taki gdzieś tam... Nie ma wyposażenia i nie ma ośrodków wyposażonych stosownie do wymagań ( 6 stanowisk egzaminacyjnych ).
Inne problemy na jakie dyrektorzy zwracają uwagę to: 
- brak uczniów, bo niż demograficzny - zwolnienia nauczycieli
- nikłe zainteresowanie pracodawców absolwentami, praktykami uczniów, dokształcaniem nauczycieli. Robią to najczęściej w metropoliach, gdzie mają zakłady i siedziby korporacje. A Polska powiatowa  kształci w marnie wyposażonych warsztatach, ma problemy z  dobrze przygotowanymi do pracy nauczycielami,  a nawet jak oni są to brak wyposażenia szybko zniechęca.
-  niska sprawność  nauczania w szkołach zawodowych, niski odsetek zdających z sukcesem egzaminy. Oficjalne wyniki są dużo lepsze, bo pokazują tylko odsetek tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy przystąpili do egzaminów.
- problemy z przygotowanie młodzieży do nauki - braki w zakresie czytania i liczenia.
- brak doradztwa zawodowego dla młodzieży z prawdziwego zdarzenia
- niski poziom subwencji, który wymusza nieracjonalne, a może jednak racjonalne decyzje ukierunkowane na potrzeby kadry nauczycielskiej (odprawy), nierozsądne decyzje gimnazjalistów, dotyczące wyborów zawodów, bo brak doradztwa zawodowego .

Zapraszamy do debaty. Jej efekty zaprezentujemy na łamach „Dyrektora Szkoły”, „Personelu Plus” i poprzez innych patronów medialnych. Warto wziąć udział w tak ważnej dla szkolnictwa zawodowego dyskusji.

Sesja szkolnictwa zawodowego w  ramach XV KKDS obejmuje:
Piątek - 27. 09. 2013 r., Stadion Narodowy, Warszawa
10.00 – 11.15 Organizacja roku szkolnego 2013/2014, przewidywane zmiany w prawie.
11.15 – 12.15 Czy każdy dyrektor szkoły może być przywódcą?
12.20 – 12.35 Matura 2015. Prelegent: Przedstawiciel CKE.
12.35 – 12.50 Egzamin zawodowy. Prelegent: przedstawiciel CKE
12.50 – 13.10 Problemy współczesnej szkoły zawodowej. Prelegent: prof. Stefan Kwiatkowski
14.00 – 15.40 Debata: Czy Renesans szkolnictwa zawodowego?  - opisana powyżej.
17.00 – 18.30 Uczta Intelektualna – wykład prof. Philipa Zimbardo.
"MY JOURNEY FROM EVIL TO INSPIRING HEROISM: CREATING A NEW GENERATION OF POLISH HEROES.”  – tłumaczenie symultaniczne

Ponadto zapraszamy do udziału w debatach, wykładach i prezentacjach w ramach EDU TRENDY 2013.

Czwartek - 26. 09. 2013, Stadion Narodowy, Warszawa
10.00 – 12.00 Debata otwierająca: Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy? 
12.00 – 13.30 Debata: Edukacja dla biznesu czy biznes dla edukacji?
12.00 – 13.00 Polska Rama kwalifikacji oraz system ECVET jako instrumenty polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie 
13.15 – 13.35 Nowe zawody – specjalista ds. e-commerce.

Pobierz program łączony EDU Trendy 2013 i XV Krajowa Konferencja Dyrektorow Szkół

 

 

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji